246. Ai được ban Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân?

– Chỉ các Giám mục và linh mục được ban bí tích Xức dầu bệnh nhân: chính Chúa Kitô ban qua các vị này, vì các Ngài đã được Truyền chức thánh. [1516 – 1530]

 

“Khi ban bí tích này, linh mục đọc: “Nhờ việc xức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ… để Người giải thoát… khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa… và thương làm cho… được thuyên giảm”.” – Nghi thức Xức dầu bệnh nhân