“Giá như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.” (Ga 21,22)

Suy niệm: Đức Ki-tô gọi và chọn các môn đệ đi theo Ngài và giao sứ mạng mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều phục vụ một mục đích chung là loan báo Ngài đã phục sinh và xây dựng một Hội Thánh duy nhất là Thân Thể mầu nhiệm của Ngài. Chúa Giê-su bảo Phê-rô: “Phần anh, hãy theo Thầy” là nhắc nhở ông thắt chặt mối tương quan thân thiết cá vị giữa ông với Chúa trong khi thực thi sứ vụ nhắm đến mục đích chung ấy, thay vì tự tôn tự phụ hoặc soi mói anh em bằng cặp mắt ghen tỵ.

Mời Bạn: Niềm vui và hy vọng của người Ki-tô hữu là biết rằng Đấng Phục sinh quyền năng, Vua trời đất, luôn đồng hành, ở cùng ta mọi ngày. Ngài hướng dẫn, bảo vệ, chăm sóc từng người từng cá vị, chứ không phải như một con số trong tập hợp vô hồn, một con ốc trong một cỗ máy. Câu trả lời của Chúa Giê-su với thánh Phê-rô: “Phần anh, hãy theo Thầy” giúp ta thêm xác tín trong việc chọn Chúa Giê-su Phục sinh là Chủ, là Chúa đời mình, cũng như thêm nhiệt thành bước theo Ngài. Thật vậy, lắm lúc chúng ta đi lệch hướng khi qui hướng về mình để rồi tự phụ về thành quả, công trạng của mình trong khi ghen tỵ, xét đoán, lên án người khác. Hôm nay, Chúa cũng nhắc nhở chúng ta: “Phần anh, hãy theo Thầy” để chúng ta chu toàn sứ mạng như một người môn đệ trung tín của Chúa.

Sống Lời Chúa: Luôn tâm niệm: “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp đời con. Xin cho con trung kiên theo Chúa và chọn Chúa suốt đời con.