151. Hội Thánh tha thứ tội lỗi như thế nào?

– Bí tích đầu tiên và chính yếu để tha tội là Bí tích Rửa Tội. Sau khi lãnh Bí tích Rửa Tội, đối với các tội nặng đã phạm, điều cần thiết để được tha thứ là phải chạy đến với Bí tích Hoà Giải (Bí tích Thống Hối, Giải Tội). Đối với các tội nhẹ thì chỉ khuyên xưng tội thôi. Việc đền tội phải tương xứng với tính chất trầm trọng của tội đã phạm. Có thể đền tội bằng cách đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, ăn chay, và làm các việc lành khác. [976-980, 984-987]  → 226-239

“Tôi sẽ phải bối rối nếu không có phép giải tội trong kín đáo.” – Martin Luther (1483–1546, nhà cải cách Tin Lành Đức)