Chính Tòa: Thông báo Số 49TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm C

  1. Từ thứ hai 16/9 đến thứ bảy 21/9 giáo họ Đaminh Cẩm trực phụng vụ, và lúc 19g30 cùng ngày kính mời giáo dân giáo họ Emmanuel Triệu tham dự buổi tĩnh tâm để mừng lễ bổn mạng của giáo họ mình.Lễ Kính Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu được cử hành lúc 17g15 thứ ba 17/9, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  2. Thứ năm 19/9 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Phụ Huynh Giáo Lý phụ trách.
  3. Thứ bảy 21/9 lễ Kính Thánh Matthêu Tông Đồ quan thầy của 60 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Năm học giáo lý 2019- 2020 sẽ khai giảng vào lúc 07g15 sáng Chúa Nhật 22/9/2019. Kính mời Ban Thường Vụ, Ban Điều Hành 12 Giáo Họ, các Trưởng phó Giới – Ban – Đoàn thể đến tham dự lễ khai giảng cầu nguyện cho các em vào năm học mới.
  5. Lớp giáo lý hôn nhân của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng vào ngày thứ hai 07/10, xin lấy đơn và nộp tại nhà sách Chính Tòa Đà Nẵng.
  6. Kính mời toàn thể Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng đặc biệt Ban Điều Hành của 12 giáo họ tham dự buổi tĩnh huấn vào các tối thứ ba, thứ tư, tuần tới: ngày 24& 25, tháng 9 năm 2019, xin quý vị tham gia đông đủ.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng