Bấy giờ, một trong nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thương tế mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su. (Mt 26,14-16)

Suy niệm: Chẳng biết ma xui quỉ khiến thế nào mà Giu-đa lại nảy ra ý định đen tối – phản Thầy – mà chỉ để đánh đổi lấy 30 đồng bạc, là giá bán một tên nô lệ. Chẳng bõ bèn gì với số tiền chỉ bằng 1/10 bình bạch ngọc đầy dầu thơm kia! Và càng rẻ mạt nếu Giu-đa muốn lấy số tiền đó để bù lỗ ba năm trời theo Chúa chẳng nên cơm cháo gì! Thế mới hiểu mọi thứ tham lam (danh vọng, quyền lực, tiền bạc, lạc thú…) rốt cuộc xô người ta tới chỗ tuyệt vọng và vì thế, họ sẵn sàng bán rẻ tất cả, bán rẻ tình yêu, bán rẻ lương tâm, bán rẻ cả Thiên Chúa!

Mời Bạn: Thật là thảm kịch! Đành rằng ai cũng có thể sai lầm, thậm chí còn nặng nề hơn, như Phê-rô, Phao-lô, hay các môn đệ khác… Nhưng Giu-đa đã kết thúc thảm kịch bằng thảm kịch: ông không tin rằng Con Thiên Chúa có thể đền bù, có thể chuyển những sai lầm chết người đó thành hồng ân cứu độ cho muôn người.

Chia sẻ: So sánh trường hợp của Giu-đa với việc Phê-rô chối Thầy để hiểu thế nào là lòng ăn năn tội đích thực.

Sống Lời Chúa: Đừng như Giu-đa không dám đối diện với thập giá, trái lại mỗi khi thấy mình sa ngã lỗi lầm, hãy nhìn lên Đức Ki-tô trên thánh giá để hiểu rằng mình đã được thứ tha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su đáng mến, Chúa đã yêu đến nỗi chịu khổ hình thập giá thì còn tội lỗi nào mà Chúa không thể thứ tha. Xin cho con mỗi khi lỗi lầm, biết nhìn lên thánh giá Chúa, để con được lòng ăn năn tội nên.