“Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.” (Ga 15,26b)

Suy niệm: “Sự thật là gì?” Ông Phi-la-tô đã từng hỏi Chúa Giê-su câu đó nhưng ông đã không đủ “kiên nhẫn” để nghe câu trả lời trực tiếp từ Chúa Giê-su, hơn nữa ông đã chẳng nhận thấy Chúa Giê-su chính là Sự Thật (x. Ga 14,6) đang đứng trước mắt ông đây. Chúa Thánh Thần là “Thần Khí sự thật” được Chúa Cha “sai đến để làm chứng” cho Đức Ki-tô là Sự Thật, và là “Sự Thật toàn vẹn” (Ga 16,13). Sự Thật toàn vẹn là Đức Ki-tô vượt xa sự thật của thế gian, là những sự thật tương đối và phiến diện. Sự Thật toàn vẹn chính là Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa, đã nhập thể làm người, đã hiến thân chịu chết và đã phục sinh; đó là điều Thần Khí Sự Thật được sai đến để làm chứng.

Mời Bạn: Để nhận biết và nhận được sức mạnh và quyền năng của Thần Khí sự thật, con người cần có lòng yêu mến và khát khao tuân giữ giới răn của Chúa Giê-su như Người đã từng nói: “Người thuộc về sự thật thì nghe tiếng Ta.” Thần Khí sự thật làm chứng cho Chúa Giê-su, là bảo đảm cho đức tin của chúng ta, cho chúng ta sức mạnh để thực thi điều Chúa Giê-su dạy “là tin vào Đấng Người đã sai đến.” Và tới lượt chúng ta cũng thực thi sứ mạng Đức Ki-tô giao phó: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy” (Ga 15,27).

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện để lắng nghe lời chứng của Chúa Thánh Thần và để tiếp tục làm chứng cho Chúa trong đời sống của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến soi sáng và thêm sức cho chúng con để chúng con được thuộc về Chúa và can đảm làm chứng cho Sự thật toàn vẹn là Đức Ki-tô.