“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để tìm cho kỳ được con chiên bị mất.” (Lc 15,4)

Suy niệm: Người mục tử để chín mươi chín con chiên không lạc ngoài đồng hoang để đi tìm một con chiên lạc. Con chiên bị lạc chưa chắc tìm được, trong khi chín mươi chín con kia có nguy cơ bị thú dữ ăn thịt hay bị lạc mất. Chắc là người mục tử biết điều này! Người phụ nữ đánh rơi một đồng quan đã mất công thắp đèn, quét nhà, moi móc mà tìm. Sao bà không để ngày hôm sau trời sáng đã tìm có đỡ vất vả hơn không? Không! Người mục tử quý yêu con chiên lạc như con chiên duy nhất của mình. Người phụ nữ quý đồng quan hơn cả điều duy nhất mang lại sự sống cho mình. Vì thế họ không tính toán theo logic, mà nóng lòng gặp lại cái mình đã mất. Và khi gặp lại, họ mở tiệc ăn mừng, mà cũng chẳng tính toán lời lỗ hay tốn kém thế nào. Đúng là tình yêu không lý lẽ! Đúng hơn đó là lý lẽ của tình yêu!

Mời Bạn: Tự bản tính con chiên đi lạc sẽ vểnh tai, nghe ngóng, tìm cách trở về đàn. Đồng tiền bị đánh rơi, chỉ lăn ít vòng rồi nằm lại đâu đó. Còn con người tội lỗi   có thể ăn năn trở về, nhưng cũng có thểtiếp tục sống trong tội. Chúng ta chọn tiếp tục sống trong tội hay quay đầu trở về?

Sống Lời Chúa: Thánh Gio-an khẳng định: “Ai nói mình không có tội là người nói dối” (1Ga 1,8). Nghe lời nhắc nhở chúng này ta quyết sám hối trở về.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tháng 11 được dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn đang chịu thanh luyện. Xin cho chúng con khi cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội thì cũng biết nghĩ tới tình trạng của mình để ăn năn sám hối.