Họ đáp: “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả.” (Ga 7,52)

Suy niệm: Nổi giận vì dân Ukraina muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào mình, tổng thống NgaPutinđã xua quân xâm lăng quốc gia này. Thái độ hiếu chiến của một kẻ đầy tham vọng mà lại nắm giữ quyền lực trong tay, xét cho cùng, không khác là bao với cung cách của giới lãnh đạo Do-thái khi họ ở trong tư thế thù địch với Đức Giê-su. Họ không thể chấp nhận Ngài chẳng những vì coi khinh thân thế của Ngài, mà còn vì do Ngài, họ càng ngày càng mất dần ảnh hưởng đối với dân chúng. Họ bị đóng khung trong thành kiến đến nỗi không thể đón nhận tiếng nói theo lương tri của những vệ binh: “xưa nay chưa từng có ai nói năng như Ngài”; và họ cũng chẳng nghe lập luận của một người trong nhóm họ là Ni-cô-đê-mô trưng dẫn chính Lề Luật để phản bác hành động sai trái của họ. Họ tự cho rằng chỉ có họ mới nắm giữ chân lý và họ miệt thị tất cả những ai không về phe họ.

Mời Bạn: Kiêu căng tự phụ đưa tới thành kiến, và hậu quả là người ta không thể đón nhận chân lý và cũng đánh mất sự tôn trọng đối với tha nhân. Bạn dành giờ thinh lặng cầu nguyện để phân định mọi sự với cái nhìn của Chúa. Học nơi Chúa tâm tình “hiền lành và khiêm nhường” (Mt 11,29) để không thành kiến nói lời mỉa mai chỉ trích hay khinh miệt bất cứ ai.

Sống Lời Chúa: Nhận biết những ưu điểm của người khác để đón nhận và tôn trọng những khác biệt nơi họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con xoá bỏ cái nhìn thành kiến về bất cứ ai, và học nơi Chúa lòng bao dung, đón nhận và nâng đỡ người khác. Amen.